• Home
  • Information Technology
  • ภาษาอังกฤษ ป.4 Everyday Life ครูเกล็ดทอง ภู่ไพศาล

ภาษาอังกฤษ ป.4 Everyday Life ครูเกล็ดทอง ภู่ไพศาล

By on August 11, 2020 0 263 Views
Reommended Linksภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ต 1.1 ตัวชี้วัดที่ 2,3
ต 1.2 ตัวชี้วัดที่ 4
ต1.3 ตัวชี้วัดที่ 1
เรื่อง Everyday Life
ครูเกล็ดทอง ภู่ไพศาล
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ จ.เชียงราย

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

62 + = 69